มีองค์กรจำนวนมากขึ้นที่นำโซลูชัน RPA ของ WinActor ไปใช้เพื่อทดแทนแรงงานในการจัดการงานสำนักงานที่กองทับถม เป้าหมายคือเพื่อให้ทันกับกระแสการพัฒนาและเพื่อแก้ไขปัญหาบางส่วนเรื่องการขาดแคลนพนักงาน จากกรณีศึกษาที่ยอดเยี่ยมมากมาย เราได้รวบรวมรายชื่อสาขาวิชาชีพภายในองค์กรที่สามารถนำ WinActor ไปใช้ได้สำเร็จไว้ดังนี้

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

WinActor ช่วยทำให้มั่นใจได้ว่างานต่างๆ เช่น การสร้างโปรไฟล์พนักงาน ผู้ติดต่อหรือบัญชีใน ซอฟต์แวร์ได้ถูกมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนผ่านกระบวนการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า วิชาชีพนี้ต้องการความปลอดภัยของข้อมูลและองค์กรจึงยากที่จะไว้วางใจให้บุคคลภายนอกจัดการ ในบางกรณีผู้จัดการซึ่งได้รับค่าตอบแทนสูงจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีผลกับภาระงานมากนัก แต่การใช้ WinActor จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้เมื่อพนักงานขาดงาน WinActor จะช่วยในการบรรจุและจัดเก็บประวัติพนักงานและดำเนินการแจ้งให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ งานเฉพาะทางของ HR บางส่วนที่นำเอา WinActor มาใช้ได้สำเร็จมีดังนี้

– การรวบรวมข้อมูลบันทึกการทำงานประจำวัน (Timesheets) และป้อนข้อมูลลงในระบบบัญชีเงินเดือน (Payroll system)

– การรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนประกันภัยของพนักงาน

– การป้อนข้อมูลจำนวนพนักงานและการทำงานล่วงเวลา 

2. ฝ่ายบัญชี

ในกรณีนี้ WinActor ซึ่งเป็นโซลูชัน RPA ที่เชื่อมโยงกับ OCR (Optical Character Recognition) ถูกใช้เพื่อประมวลผลใบแจ้งหนี้ (Invoice) โดยอัตโนมัติ งานนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากธุรกิจต่างๆและสามารถแก้ปัญหาได้ดังนี้.

– การป้อนข้อมูลลงในระบบ 

– การคัดลอกข้อมูลจากระบบและแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ 

– การสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ

3. ฝ่ายจัดซื้อ

ด้วย WinActor ทำให้องค์กรต่างๆ สามารถดำเนินการจัดซื้อที่แตกต่างกันได้ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยการส่งคำขอใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติและจัดทำรายงานตามข้อมูลใบเสนอราคาที่ได้รับ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลอ้างอิงเพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อตัดสินใจได้ง่าย งานเหล่านั้น ได้แก่

– การสร้างใบสั่งซื้อ (PO) โดยอัตโนมัติโดยใช้การคำนวณของ Excel.

– การป้อนข้อมูลที่ได้รับลงในระบบ

– การป้อนข้อมูลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ลงในระบบจัดการและวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP).

4. ฝ่ายการผลิต

WinActor ซึ่งเป็นโซลูชัน RPA ของเรานั้น ถือเป็นผู้ช่วยชีวิตสำหรับธุรกิจการผลิต เพราะไม่ใช่แค่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต (Productivity) เท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการด้วย

– การรวบรวมและนำเข้าข้อมูลจากสายการผลิตโดยอัตโนมัติ

– การรับใบสั่งซื้อจากฝ่ายขาย

5. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

WinActor ถูกนำไปใช้กับงานด้านไอทีด้วยเพื่อประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วและเร่งการเดินทางเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร โดยเครื่องมือดังกล่าวสามารถช่วยได้ดังนี้

– การถ่ายโอนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ

– การแลกเปลี่ยนข้อมูล

6. ฝ่ายขาย

นอกจากนี้ WinActor สามารถรับอีเมลคำสั่งซื้อและป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายภายในธุรกิจ

WinActor เป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของ NTT DATA ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของญี่ปุ่น ด้วยความแม่นยำแน่นอนและความเร็วในการประมวลผลที่เหนือกว่าทำให้ WinActor ถือเป็น “พนักงาน” ดีเด่นที่ช่วยแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนและช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพในการทำงาน (Productivity) ให้สูงขึ้น